دوره و شماره: دوره 16، شماره 60، بهار 1396 
4. ارتقاء و بهبود منسوجات حفاظتی هوشمند نظامی و پلیسی

صفحه 59-83

علی روستایی؛ حجت اله هادی؛ رضا حداد؛ حمید عابدی