دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، پاییز 1396 
1. آسیب شناسی برآورد خودروهای سبک ناجا و ارایه راهکارهای بهینه

صفحه 1-26

ابراهیم یوسفی؛ سیاوش نصرت پناه؛ علی اصغر همدانی