دوره و شماره: دوره 17، شماره 64، بهار 1397 
5. ارائه مدلی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت مشتری از خدمات پس از فروش

صفحه 73-86

مهناز ابراهیمی صدرآبادی؛ میرمهدی سیداصفهانی؛ محسن اکبرپورشیرازی