دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، پاییز 1397، صفحه 1-128 
4. بررسی تأثیر متقابل شهرت و ارزش ویژه فروشگاه‌های خرده‌فروشی بر وفاداری مشتریان

صفحه 71-101

معصومه حسین زاده شهری؛ افسانه رجبی پور کشایه؛ ایمان قاسمی همدانی


6. مروری بر مدیریت لجستیک در زنجیره تأمین

صفحه 121-128

سیدعزیز رفعتی اصل؛ سپهر سیاحان