دوره و شماره: دوره 17، شماره 67 - شماره پیاپی 17، زمستان 1397، صفحه 1-163 
6. تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر فرهنگ سازمانی

صفحه 89-108

حسین نصیر زاده؛ محمد طالقانی؛ حمزه امین طهماسبی