دوره و شماره: دوره 18، شماره 71 - شماره پیاپی 18، زمستان 1398، صفحه 1-112 

مقاله پژوهشی

1. تاثیرحسابرسی داخلی بر کارکردهای بودجه ریزی آماد و پشتیبانی ناجا

صفحه 1-23

وحید رنگریز؛ محمد رضا ضابط؛ مجید عبادی؛ منصور روضه ای


مقاله ترویجی

2. آسیب شناسی و بهبود سیستم تدارک اقلام مصرفی با رویکرد اقتصاد مقاومتی مطالعه موردی یک مرکز نظامی-انتظامی

صفحه 25-41

حسین ضیایی؛ مصطفی یوسف خواه؛ حسین عیسایی؛ فریبرز کریمی کاکاوندی


4. تحلیل خرابی خوردگی استوانه موتور دیزل دریایی در دوره انبارداری

صفحه 59-69

سید وحید حسینی؛ علی اکبر ثقفی؛ عقیل کاظمی الموتی