دوره و شماره: دوره 18، شماره 68 - شماره پیاپی 18، بهار 1398، صفحه 1-141 

شناسنامه علمی شماره

1. آسیب شناسی و بهبود نظام تعیین تکلیف اقلام عمومی در سازمان های نظامی - انتظامی

صفحه 1-33

سیاوش نصرت پناه؛ علی اصغر همدانی؛ محمد سیاسر