اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا فریبا

کارشناس ارشد آماد معاون آماد و پشتیبانی ناجا (درون سازمانی)

dtk.amdgmail.com

سردبیر

سیاوش نصرت پناه

دکترای علوم تربیتی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

siavash_nopayahoo.com

مدیر نشریه

علی عباسی عقدا

مدیریت صنعتی درون سازمانی

amd_researchpolice.ir

مدیر اجرایی

میثم باقری

مهندسی it درون سازمانی

maisam.bagheri2013gmail.com

اعضای هیات تحریریه

سیاوش نصرت پناه

دکترای علوم تربیتی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

siavash_nopayahoo.com

منصور صادقی مال امیری

مدیریت مدیریت- گرایش سیستم ها دانشگاه تهران

sadmansoorgmail.com

حسین خدارحمی

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

hkhdrhmigmail.com
09121762906

غلامحسین نیکوکار

مدیریت راهبردی استاد گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

hdstudiesdsrc.ir
09125502100

مصطفی نجفی

شیمی عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

mnajafiihu.ac.ir
09122935164

اصغر آقایی

مدیریت سیستم ها- نگهداری و تعمیرات ترابری درون سازمانی

aghaee1340yahoo.com
09121832213

شهامت حسینیان

مدیریت راهبردی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

shahamat111719yahoo.com
09122184420

مهران رضوانی

مدیریت عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

mehran.rezvanigmail.com
09122896346

عبدالله هندیانی

امنیت ملی درون سازمانی

abgmail.com