نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آماد و پشتیبانی انتخاب چارچوب معماری سازمانی مناسب برای معاونت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 27-64]
 • آیین‌نامه سازمانی بررسی علل ایراد خسارت به خودروهای سازمانی [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 27-48]

ا

 • ابعاد چابکی بررسی عوامل مؤثر بر چابکی تأمین اقلام در سازمان [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 49-80]
 • ایران‌کد بررسی چالش‌ها و تأثیر ایران کد در افزایش کارایی فرآیند تأمین کالای یک سازمان نظامی- انتظامی [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 1-28]
 • ارزیابی عملکرد انتخاب تأمین‌کننده و ارزیابی عملکرد در محیط‌های تولید بهنگام [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 139-162]
 • اسپکترا بررسی‌ خصوصیات برخی الیاف بالستیک و کاربردهای آن‌ها در تجهیزات نظامی- انتظامی [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 109-136]
 • استاندارد بررسی الزامات و مشخصات طراحی و ساخت سردخانه‌های ثابت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 97-116]
 • استاندارد گستردگی انواع کارکردها و استانداردهای تجارت الکترونیک [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 81-108]
 • استاندارد بررسی نقش ساختار سازمانی بر فعالیت‌های اداره استانداردسازی آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 31-55]
 • استانداردسازی بررسی نقش ساختار سازمانی بر فعالیت‌های اداره استانداردسازی آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 31-55]
 • اصول بنیادین ممیزی فعالیت‌ها از نظر اصول بنیادین 5 اس [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 29-44]
 • اطلاعات بررسی چالش‌ها و تأثیر ایران کد در افزایش کارایی فرآیند تأمین کالای یک سازمان نظامی- انتظامی [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 1-28]
 • اعتماد عوامل اعتمادساز در روابط با تأمین‌کنندگان، در شرایط بحران‌های ناشی از رکود اقتصادی در مرکز خرید معاونت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 1-26]
 • اقتصاد دیجیتالی گستردگی انواع کارکردها و استانداردهای تجارت الکترونیک [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 81-108]
 • الیاف بالستیک بررسی‌ خصوصیات برخی الیاف بالستیک و کاربردهای آن‌ها در تجهیزات نظامی- انتظامی [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 109-136]
 • الیاف و جلیقه بررسی خواص فیزیکی- مکانیکی فوم‌های پلیمری [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 131-151]
 • الگوی بومی الگوی بومی مراکز تعمیرات نیروی انتظامی [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 1-26]
 • امفایو بررسی‌ خصوصیات برخی الیاف بالستیک و کاربردهای آن‌ها در تجهیزات نظامی- انتظامی [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 109-136]
 • انتخاب تأمین‌کننده انتخاب تأمین‌کننده و ارزیابی عملکرد در محیط‌های تولید بهنگام [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 139-162]
 • انعطاف سخت سازگاری با مصائب طبیعی به واسطه انعطاف لجستیک [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 153-186]
 • انعطاف نرم سازگاری با مصائب طبیعی به واسطه انعطاف لجستیک [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 153-186]

ب

 • برآورد بررسی عوامل مؤثر در کاهش هزینه‌های جیره غذایی در نیروی انتظامی [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 83-103]
 • برنامه‌ریزی‌ خطی کاربرد پژوهش عملیاتی در بهینه‌سازی سیستم ترابری [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 1-30]
 • بلایای طبیعی سازگاری با مصائب طبیعی به واسطه انعطاف لجستیک [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 153-186]
 • بهره‌ور فراگیر ارزیابی نظام نت از نظر اصول بنیادین نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر ناب [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 103-123]

پ

 • پژوهش عملیاتی کاربرد پژوهش عملیاتی در بهینه‌سازی سیستم ترابری [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 1-30]
 • پلیس ایران رتبه‌بندی مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره تأمین سبز در پلیس ایران به روش TOPSIS فازی [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 59-80]

ت

 • تأمین اقلام بررسی عوامل مؤثر بر چابکی تأمین اقلام در سازمان [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 49-80]
 • تأمین (خرید) بررسی عوامل مؤثر در کاهش هزینه‌های جیره غذایی در نیروی انتظامی [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 83-103]
 • تأمین‌کننده انتخاب تأمین‌کننده و ارزیابی عملکرد در محیط‌های تولید بهنگام [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 139-162]
 • تجارت الکترونیکی گستردگی انواع کارکردها و استانداردهای تجارت الکترونیک [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 81-108]
 • تحلیل اهمیت‌– عملکرد بهبود اجرای مدیریت زنجیره تأمین در سازمان‌ها [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 137-159]
 • تعهد عوامل اعتمادساز در روابط با تأمین‌کنندگان، در شرایط بحران‌های ناشی از رکود اقتصادی در مرکز خرید معاونت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 1-26]
 • تناسب و تقاطع (هم سویی و رابطه) دو مفهوم بررسی تناسب و تقاطع (هم سویی و رابطه) دو مفهوم مدیریت راهبردی و مدیریت زنجیره تأمین [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 123-155]
 • توآرون بررسی‌ خصوصیات برخی الیاف بالستیک و کاربردهای آن‌ها در تجهیزات نظامی- انتظامی [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 109-136]
 • توانمندسازهای چابکی بررسی عوامل مؤثر بر چابکی تأمین اقلام در سازمان [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 49-80]
 • توزیع بررسی عوامل مؤثر در کاهش هزینه‌های جیره غذایی در نیروی انتظامی [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 83-103]
 • توزیع فیزیکی چارچوب آثار مکتوب در خصوص مدیریت زنجیره تأمین [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 155-178]
 • تولید بهنگام انتخاب تأمین‌کننده و ارزیابی عملکرد در محیط‌های تولید بهنگام [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 139-162]

ج

 • جایگزینی تجهیزات تعیین عمر مفید خدمتی و عمر استاندارد تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای سازمانی [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 103-130]
 • جیره غذایی بررسی عوامل مؤثر در کاهش هزینه‌های جیره غذایی در نیروی انتظامی [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 83-103]
 • جمع وزنی ساده (SAW) انتخاب چارچوب معماری سازمانی مناسب برای معاونت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 27-64]

چ

 • چابکی بررسی عوامل مؤثر بر چابکی تأمین اقلام در سازمان [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 49-80]

ح

 • حمل‌ونقل زمینی کاربرد GIS برای مسیریابی در سیستم حمل‌ونقل لجستیک انتظامی [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 55-83]

خ

 • خدمات الکترونیکی ارزیابی ارتباط کیفیت خدمات الکترونیکی با رضایت مشتریان و عملکرد مالی سازمان‌های لجستیکی [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 65-80]
 • خرید چارچوب آثار مکتوب در خصوص مدیریت زنجیره تأمین [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 155-178]
 • خسارت بررسی علل ایراد خسارت به خودروهای سازمانی [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 27-48]
 • خواص فیزیکی بررسی خواص فیزیکی- مکانیکی فوم‌های پلیمری [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 131-151]
 • خودرو بررسی علل ایراد خسارت به خودروهای سازمانی [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 27-48]
 • خودروهای سبک الگوی بومی مراکز تعمیرات نیروی انتظامی [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 1-26]
 • خوشه صنایع غذایی بررسی ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و هوش رقابتی در صنایع کوچک و متوسط (SMEs) [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 81-101]

د

 • داینیما بررسی‌ خصوصیات برخی الیاف بالستیک و کاربردهای آن‌ها در تجهیزات نظامی- انتظامی [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 109-136]
 • دیدگاه چند‌ جانبه بررسی تناسب و تقاطع (هم سویی و رابطه) دو مفهوم مدیریت راهبردی و مدیریت زنجیره تأمین [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 123-155]
 • دولت الکترونیک گستردگی انواع کارکردها و استانداردهای تجارت الکترونیک [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 81-108]

ر

 • رضایت عوامل اعتمادساز در روابط با تأمین‌کنندگان، در شرایط بحران‌های ناشی از رکود اقتصادی در مرکز خرید معاونت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 1-26]
 • رضایت مشتریان ارزیابی ارتباط کیفیت خدمات الکترونیکی با رضایت مشتریان و عملکرد مالی سازمان‌های لجستیکی [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 65-80]
 • روش تصمیم‌گیری انتخاب چارچوب معماری سازمانی مناسب برای معاونت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 27-64]
 • روش دلفی تعیین عمر مفید خدمتی و عمر استاندارد تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای سازمانی [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 103-130]

ز

 • زایلن بررسی‌ خصوصیات برخی الیاف بالستیک و کاربردهای آن‌ها در تجهیزات نظامی- انتظامی [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 109-136]

س

 • ساختار بررسی نقش ساختار سازمانی بر فعالیت‌های اداره استانداردسازی آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 31-55]
 • ساختار سازمانی بررسی پیامدهای پیاده‌سازی مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 117-138]
 • سازمان بررسی نقش ساختار سازمانی بر فعالیت‌های اداره استانداردسازی آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 31-55]
 • سازمان خرید بررسی عوامل مؤثر بر چابکی تأمین اقلام در سازمان [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 49-80]
 • سازمان لجستیکی ارزیابی ارتباط کیفیت خدمات الکترونیکی با رضایت مشتریان و عملکرد مالی سازمان‌های لجستیکی [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 65-80]
 • سردخانه‌ ثابت بررسی الزامات و مشخصات طراحی و ساخت سردخانه‌های ثابت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 97-116]
 • سیستم ترابری عمومی کاربرد پژوهش عملیاتی در بهینه‌سازی سیستم ترابری [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 1-30]
 • سیکل تبرید جذبی بررسی الزامات و مشخصات طراحی و ساخت سردخانه‌های ثابت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 97-116]

ش

 • شاخص الگوی بومی مراکز تعمیرات نیروی انتظامی [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 1-26]
 • شبکه عصبی انتخاب تأمین‌کننده و ارزیابی عملکرد در محیط‌های تولید بهنگام [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 139-162]

ص

 • صنایع کوچک و متوسط بررسی ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و هوش رقابتی در صنایع کوچک و متوسط (SMEs) [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 81-101]

ط

 • طبخ بررسی عوامل مؤثر در کاهش هزینه‌های جیره غذایی در نیروی انتظامی [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 83-103]

ع

 • عمر استاندارد تعیین عمر مفید خدمتی و عمر استاندارد تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای سازمانی [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 103-130]
 • عمر اقتصادی تعیین عمر مفید خدمتی و عمر استاندارد تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای سازمانی [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 103-130]
 • عمر باقیمانده تعیین عمر مفید خدمتی و عمر استاندارد تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای سازمانی [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 103-130]
 • عمر عملیاتی تعیین عمر مفید خدمتی و عمر استاندارد تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای سازمانی [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 103-130]
 • عمر مفید خدمتی تعیین عمر مفید خدمتی و عمر استاندارد تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای سازمانی [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 103-130]
 • عملیات انتظامی کاربرد GIS برای مسیریابی در سیستم حمل‌ونقل لجستیک انتظامی [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 55-83]
 • عملکرد سازمانی بررسی نقش ساختار سازمانی بر فعالیت‌های اداره استانداردسازی آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 31-55]
 • عملکرد مالی ارزیابی ارتباط کیفیت خدمات الکترونیکی با رضایت مشتریان و عملکرد مالی سازمان‌های لجستیکی [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 65-80]

ف

 • فرهنگ سازمانی بررسی پیامدهای پیاده‌سازی مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 117-138]
 • فرهنگ سازمانی رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی کارکنان [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 45-58]
 • فرهنگ سازمان کارآفرین رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی کارکنان [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 45-58]
 • فن‌آوری زیر‌ساختی بررسی پیامدهای پیاده‌سازی مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 117-138]
 • فوم بررسی خواص فیزیکی- مکانیکی فوم‌های پلیمری [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 131-151]

ک

 • کارایی بررسی چالش‌ها و تأثیر ایران کد در افزایش کارایی فرآیند تأمین کالای یک سازمان نظامی- انتظامی [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 1-28]
 • کارآفرینی رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی کارکنان [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 45-58]
 • کارآفرینی سازمانی رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی کارکنان [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 45-58]
 • کدینگ (‌کدگذاری‌) بررسی چالش‌ها و تأثیر ایران کد در افزایش کارایی فرآیند تأمین کالای یک سازمان نظامی- انتظامی [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 1-28]
 • کیفیت خدمات الکترونیکی ارزیابی ارتباط کیفیت خدمات الکترونیکی با رضایت مشتریان و عملکرد مالی سازمان‌های لجستیکی [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 65-80]
 • کلانتری ممیزی فعالیت‌ها از نظر اصول بنیادین 5 اس [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 29-44]
 • کولار‌ بررسی‌ خصوصیات برخی الیاف بالستیک و کاربردهای آن‌ها در تجهیزات نظامی- انتظامی [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 109-136]

ل

 • لجستیک انتخاب چارچوب معماری سازمانی مناسب برای معاونت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 27-64]
 • لجستیک کاربرد GIS برای مسیریابی در سیستم حمل‌ونقل لجستیک انتظامی [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 55-83]
 • لجستیک چارچوب آثار مکتوب در خصوص مدیریت زنجیره تأمین [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 155-178]
 • لجستیک اضطراری سازگاری با مصائب طبیعی به واسطه انعطاف لجستیک [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 153-186]

م

 • مدیریت دانش بررسی پیامدهای پیاده‌سازی مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 117-138]
 • مدیریت راهبردی بررسی تناسب و تقاطع (هم سویی و رابطه) دو مفهوم مدیریت راهبردی و مدیریت زنجیره تأمین [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 123-155]
 • مدیریت زنجیره تأمین بهبود اجرای مدیریت زنجیره تأمین در سازمان‌ها [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 137-159]
 • مدیریت زنجیره تأمین بررسی تناسب و تقاطع (هم سویی و رابطه) دو مفهوم مدیریت راهبردی و مدیریت زنجیره تأمین [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 123-155]
 • مدیریت زنجیره‌ تأمین چارچوب آثار مکتوب در خصوص مدیریت زنجیره تأمین [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 155-178]
 • مدیریت زنجیره‌‌ تأمین رتبه‌بندی مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره تأمین سبز در پلیس ایران به روش TOPSIS فازی [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 59-80]
 • مدیریت زنجیره تأمین سبز بررسی ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و هوش رقابتی در صنایع کوچک و متوسط (SMEs) [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 81-101]
 • مدیریت زنجیره‌ تأمین سبز رتبه‌بندی مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره تأمین سبز در پلیس ایران به روش TOPSIS فازی [دوره 12، شماره 46، 1392، صفحه 59-80]
 • مراکز تعمیرات الگوی بومی مراکز تعمیرات نیروی انتظامی [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 1-26]
 • مرکز خرید معاونت آماد و پشتیبانی ناجا عوامل اعتمادساز در روابط با تأمین‌کنندگان، در شرایط بحران‌های ناشی از رکود اقتصادی در مرکز خرید معاونت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 1-26]
 • معماری سازمانی انتخاب چارچوب معماری سازمانی مناسب برای معاونت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 27-64]
 • مکانیکی بررسی خواص فیزیکی- مکانیکی فوم‌های پلیمری [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 131-151]

ن

 • ناجا بررسی الزامات و مشخصات طراحی و ساخت سردخانه‌های ثابت آماد و پشتیبانی ناجا [دوره 12، شماره 44، 1392، صفحه 97-116]
 • نگهداری بررسی عوامل مؤثر در کاهش هزینه‌های جیره غذایی در نیروی انتظامی [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 83-103]
 • نگهداری و تعمیرات ارزیابی نظام نت از نظر اصول بنیادین نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر ناب [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 103-123]
 • نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر ناب ارزیابی نظام نت از نظر اصول بنیادین نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر ناب [دوره 12، شماره 47، 1392، صفحه 103-123]

ه

 • هزینه چرخه عمر تعیین عمر مفید خدمتی و عمر استاندارد تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای سازمانی [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 103-130]
 • هوش رقابتی بررسی ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و هوش رقابتی در صنایع کوچک و متوسط (SMEs) [دوره 12، شماره 45، 1392، صفحه 81-101]