داوران

 

داوران علمی فصلنامه بهار 98 شماره (68)

دکتر اصغر آقایی

دانشگاه علوم انتظامی امین

مهندس منصور آجرلو

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر فریبرز امیری

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر علی محمد احمدوند

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر حسین عیسایی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکترمحمد خدابخشی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مسعود مصدق خواه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر احمد نورنگ

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

، دکتر سیاوش نصرت پناه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

، دکتر عبدالله هندیانی

دانشگاه علوم انتظامی امین

 

داوران علمی فصلنامه تابستان 98  شماره (69)

دکتر اصغر آقایی

دانشگاه علوم انتظامی امین

مهندس منصور آجرلو

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر فریبرز امیری

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر علی محمد احمدوند

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر حسین عیسایی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکترمحمد خدابخشی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مسعود مصدق خواه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر احمد نورنگ

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر سیاوش نصرت پناه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر عبدالله هندیانی

دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر رضا حسین پور

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر عبداله مجیدی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر محمد مهتدی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

مهندس  اصغر همدانی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

مهندس غلام حسین غفاری

دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر حسن نجفی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر منصور صادقی مال امیری

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

داوران علمی فصلنامه پا یئز98 شماره (70)

 مهندس  منصور آجرلو

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر علی محمد احمدوند

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر مسعود مصدق خواه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر سیاوش نصرت پناه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر رضا حسن پور

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر محمد مهتدی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر مهراب رامک

دانشگاه عالی دفاع ملی

مهندس غلام حسین غفاری

دانشگاه علوم انتظامی امین

مهندس فرزاد ندری

دانشگاه علوم انتظامی امین

 

داورانعلمیفصلنامه زمستان 98 شماره (71)

دکتر اصغر آقایی

دانشگاه علوم انتظامی امین

مهندس منصور آجرلو

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر فریبرز امیری

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر علی محمد احمدوند

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر سیاوش نصرت پناه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر محمد خدابخشی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مسعود مصدق خواه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر رضا حسین پور

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

مهندس محمد ظهرابیان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

مهندس غلام حسین غفاری

دانشگاه علوم انتظامی امین

مهندس مرید عباس حسنوند

دانشگاه علوم انتظامی امین

مهندس فرزاد ندری

دانشگاه علوم انتظامی امین

 

داوران علمی فصلنامه بهار99  شماره (72)

دکتر اصغر آقایی

دانشگاه علوم انتظامی امین

مهندس منصور آجرلو

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر فریبرز امیری

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر علی محمد احمدوند

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر محمد خداداد حسینی

دانشگاه تربیت مدرس

دکترمحمد خدابخشی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مسعود مصدق خواه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر سیاوش نصرت پناه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر رضا حسین پور

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر عبداله مجیدی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر محمد مهتدی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر مهدی اجلی

دانشگاه بو علی سینا

مهندس میلاد آقایی

دانشگاه علوم انتظامی امین

 

داوران علمی فصلنامه تابستان 99  شماره (73)

دکتر اصغر آقایی

دانشگاه علوم انتظامی امین

مهندس منصور آجرلو

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر فریبرز امیری

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر علی محمد احمدوند

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

مهندس علی خدابخشی

دانشگاه علوم انتظامی امین

دکترمحمد خدابخشی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مسعود مصدق خواه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر سیاوش نصرت پناه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر رضا حسین پور

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر علی اصغر انواری رستمی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد مهتدی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر مهدی اجلی

دانشگاه بو علی سینا

دکتر حاجیه رجبی فرجاد

دانشگاه علوم انتظامی امین

 

داوران علمی فصلنامه پاییز  99 شماره (74)

دکتر اصغر آقایی

دانشگاه علوم انتظامی امین

مهندس منصور آجرلو

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر سید عزیز رفعتی اصل

دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر علی محمد احمدوند

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر اشکان ذوالریاستین

 پژوهشگاه نیرو

دکترمحمد خدابخشی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مسعود مصدق خواه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر فریبرز امیری

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر سیاوش نصرت پناه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر حسینعلی حسن پور

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر علی اصغر انواری رستمی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عبداله مجیدی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر محمد مهتدی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر میلاد آقایی

دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محمد رضا مهماندار

دانشگاه علوم انتظامی امین

مهندس علی خدابخشی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

   

داوران علمی فصلنامه زمستان 99 شماره (75)

دکتر اصغر آقایی

دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سیاوش نصرت پناه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر سید عزیز رفعتی اصل

دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر فریبرز امیری

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر محمد مهدی مهتدی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر محمد خدابخشی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حاجیه رجبی فرجاد

دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر رحسینعلی حسن پور

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر محمد رضا مهماندار

دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر عبدالله مجیدی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر رضا حسین پور

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

   

داوران علمی فصلنامه بهار1400 شماره (76)

دکتر علی محمد احمد وند

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر سیاوش نصرت پناه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر سید عزیز رفعتی اصل

دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر فریبرز امیری

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر محمد مهدی مهتدی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر محمد خدابخشی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حاجیه رجبی فرجاد

دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر رضا حسین پور

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر محمد رضا مهماندار

دانشگاه علوم انتظامی امین

مهندس کاظم حکمت

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

مهندس منصور اجرلو

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 مهندس علی خدابخشی  دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

 

 قابل توجه داوران محترم نشریه

با سلام و عرض احترام؛
خواهشمند است با توجه به اطلاع رسانی که به پست الکترونیک شما ارسال شده است، وارد صفحه شخصی خود در سامانه نشریات شوید و مقالات ارسالی را ارزیابی فرموده و نتیجه ارزیابی را از طریق همین سامانه با مدنظر داشتن موارد زیر و برابر فرم تنظیمی در سامانه ارسال فرمایید:
1- همسو بودن موضوع، محتوا و نتایج تحقیق با اهداف فصلنامه؛
2- تبیین رویکردها و راهبردهای مرتبط با تدارک و آماد رسانی- نگهداری و تعمیرات - ترابری (حمل و نقل) - سیستم های یکپارچه - استاندارد سازی و یکنواخت سازی - سایر موضوعات مرتبط با حوزه لجستیک و زنجیره تامین
3- داشتن رویکرد پژوهشی و کاربردی؛
4- توجه به ساختار شکلی محتوایی نشریه.

 

ردیف

مؤلفه ارزیابی

حداکثر امتیاز

امتیازارزیابی

توضیحات

1

عنوان‌بندی مقاله متناسب با محتوا

5

 

 

2

جامعیت چکیده مقاله و کلیدواژه‌ها

5

 

 

3

کیفیت بیان اهمیت و ضرورت مقاله

5

 

 

4

کیفیت طرح مسئله و سؤال مورد بررسی

10

 

 

5

غنای مباحث نظری

10

 

 

6

کمیت و روزآمدی منابع مورد استفاده

5

 

 

7

ارتباط مطالب مورد استفاده از منابع با مقاله

5

 

 

8

کیفیت تجزیه و تحلیل

10

 

 

9

کیفیت نتیجه گیری و جمع بندی

5

 

 

10

کمیت و کیفیت پیشنهادهای کاربردی

5

 

 

11

تازگی، نوآوری و دستاورد جدید مقاله

5

 

 

12

امانت داری و رعایت قواره مأخذ نویسی

5

 

 

13

کیفیت رعایت قواعد نگارشی مقاله

10

 

 

14

روان‌نویسی و انسجام بخش‌های مقاله

10

 

 

15

حداقل‌نویسی و نپرداختن به مسائل حاشیه‌ای

5

 

 

جمع امتیاز

100